Nawigacja

Statut przedszkola

Statut

                                                                                                                                                                                    

 

STATUT ZNOWELIZOWANY

 

/tekst jednolity/

 

 

 

 

 

 

Gminnego Przedszkola Publicznego Nr 3

im. Kubusia Puchatka

w Woli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

                                               w dniu 30.03.2011 r.              

                                   


 

 

Statut opracowano w oparciu o:

 

 

Ustawę z dnia 7 września 1991 roku  „O systemie oświaty"

(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

 

Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela

(Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).

 

Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statusów

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

(Dz. U. Nr 61, poz.624 z późniejszymi zmianami).

 

Konwencję o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 i 527).

 

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)

 

Rozporządzenie MENiS z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 15 stycznia 2008 r. Nr 4, poz.17).

 

Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach.

 

Uchwałę Rady Gminy Miedźna Nr LIV/401/2010 z dnia 19 października 2010 roku

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miedźna.

 


 

 

 


     Rozdział I

 

   Postanowienia ogólne

 

 

                                                                           § 1

 

 

1.      Nazwa przedszkola:

             Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli ul. Górnicza 47 B,  43-225 Wola.

 

2.      Organem prowadzącym przedszkole jest Zarząd Gminy Miedźna.

      Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

 

3.      Ustalona nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu również  na pieczątkach i stemplach.

 

                                                                           § 2

 

Podstawą prawną działania przedszkola jest:

 

1.      Ustawa z dnia 7 września 1991 roku „O systemie oświaty” (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.

 

2.      Niniejszy statut.

 

                                                                           § 3

 

Informacje o przedszkolu:

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok.

 

 1. Przerwa wakacyjna ustalona jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora.

 

 1. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6:00 – 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

1)      na wniosek dyrektora organ prowadzący ustala co rok: dzienny czas pracy przedszkola, poszczególnych oddziałów oraz czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

 

 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN.

 

 1. Za korzystanie z dodatkowych świadczeń wychowania przedszkolnego jest pobierana opłata, która podlega zwrotowi w przypadku ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

 1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola. Zasady korzystania z wyżywienia i umorzenia opłat ustala dyrektor z organem prowadzącym.

 

 1. W przypadku nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.

 

 1. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w dniach od 1-go do 15-go danego miesiąca.

 

 1. Przedszkole na życzenie rodziców organizuje naukę religii.

 

 1. Dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

 

 1. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców.

 

 1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci.

 

 1. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalone są przez dyrektora placówki.  W organizowanych zajęciach dodatkowych uwzględnia się w szczególności potrzeby  i możliwości rozwojowe dzieci.

 

 1. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

 

 1. Przedszkole może organizować wycieczki, wyjazdy do kina, teatru. Wyjazdy odbywają się za pisemną zgodą rodziców i są przez nich w całości finansowane.

 

 

                                                          Rozdział II

 

                                            Cele i zadania przedszkola

 

                                                                           § 4

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w „Ustawie o systemie oświaty” oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego”, koncentrując się na:

 

1)   wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy

psychologiczno – pedagogicznej,

2)       umożliwieniu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej w zależności od potrzeb               środowiska i wyznania,

3)      sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,

4)      współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

 

2.      Przedszkole realizuje zadania w ramach 15 obszarów działalności edukacyjnej, do których należą:

 

1)      kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi

i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

2)      kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

3)      wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

4)      wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

5)      wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

6)      wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

7)      wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;

8)      wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;

9)      wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;

10)  wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

11)  pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

12)  wychowanie do poszanowania roślin i zwierząt;

13)  wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

14)  kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

15)  wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

                                                                           § 5

 

1.      Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

 

2.      Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego w trybie przewidzianym przepisami prawa.

 

3.      Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planie rozwoju przedszkola oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

 

4.      Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania oraz podręcznika spośród programów i podręczników dopuszczonych 

do użytku szkolnego z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci.

 

5.      Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu zarówno dydaktycznego jak

i wychowawczego według szczegółowych warunków określonych w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw oświaty.

 

6.      Wybór programu lub dopuszczenie do wewnętrznego użytku własnych programów nauczycieli zatwierdza Rada Pedagogiczna podejmując odpowiednią uchwałę.

 

7.      Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 

8.      Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.

 

                                                                           § 6

 

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań odpowiednio do wieku dzieci i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

 

1)      zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;

2)      zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;

3)      stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny  oraz przepisy przeciwpożarowe;

4)      współpracuje z rejonową poradnia psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc;

5)      w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 10 dzieci – jedna osoba dorosła.

 

                                                                           § 7

 

      1.   Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci:

 

1)      z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku, w oparciu o opinie specjalistycznych przychodni;

2)      którym z powodu warunków rodzinnych i losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała lub doraźna pomoc z wykorzystaniem

        wywiadów środowiskowych, pomocy organów: Sądu, Prokuratury, Policji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Gminy i Rady Rodziców;

3)      szczególnie uzdolnionych.

           

            Zasady tworzenia zespołów pomocy dzieciom określają odrębne przepisy.

 

      2.   W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom

             i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

    

1)      diagnozowanie środowiska wychowanków;

2)      rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokojenia;

3)      rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka;

4)      podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

5)      prowadzenie edukacji pro-zdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców;

6)      wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

7)      udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

8)      wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

9)      umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

10)  podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

      3.   Zadania, o których mowa w ust. 1 i 2 są realizowane we współpracy z:

 

1)      rodzicami;

2)      nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola;

3)      poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

4)      innymi przedszkolami;

5)      podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

4.   Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

                                                                           § 8

 

                                          Zapewnienie bezpieczeństwa

 

 

      1.   Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także

            bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez

            placówkę poza jego obiektem.

 

 1. Jeżeli przerwa w działalności oświatowej przedszkola trwa co najmniej 2 tygodnie

      dyrektor dokonuje kontroli obiektów należących do placówki pod katem zapewnienia

      bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.

 

 1. Jeżeli specyfika programu nauczania nie sprzeciwia się temu, w planie zajęć

      dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia się:

 

1)      potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;

2)      potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu.

 

 1. Plan ewakuacji placówki umieszcza się w widocznym miejscu w sposób zapewniający

      łatwy do niego dostęp. Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały.

 

 1. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach przedszkola

      przeprowadza się pod nieobecność w tych pomieszczeniach osób, którym placówka

      zapewnia opiekę. Zajęcia nie mogą odbywać się w tych miejscach, w których

      prowadzone są w/w prace.

 

 1. Teren przedszkola ogrodzony jest płotem i zapewnia się:

 

1)      właściwe oświetlenie;

2)      równa nawierzchnię dróg, przejść i boisk;

3)      instalację do odprowadzania ścieków i wody deszczowej;

4)      odpowiednie zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień na terenie placówki;

5)      w razie opadów śniegu przejścia na terenie placówki oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz posypuje piaskiem.

 

7.      Urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymywane w czystości i w stanie pełnej

      sprawności technicznej.

 

8.      W pomieszczeniach przedszkola zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację

      i ogrzewanie. Sprzęty, z których korzystają dzieci dostosowuje się do wymagań

      ergonomii. Przedszkole nabywa wyposażenie posiadające odpowiednie atesty

      lub certyfikaty.

 

9.      Kuchnie, jadalnie utrzymuje się w czystości, a ich wyposażenie we właściwym stanie

      technicznym zapewniającym bezpieczne korzystanie. Gorące posiłki są spożywane

      wyłącznie w pomieszczeniach wydzielonych w tym celu.

 

10.  Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia wietrzy się w czasie każdej przerwy,

      a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

11.  Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej

      do tego osoby.

 

12.  Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne umożliwia się dzieciom przebywanie

      na świeżym powietrzu.

 

 1. Miejsca oraz pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom

Nieuprawnionym są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do nich dostępem.

 

 1. Schody wyposażone są w balustrady z poręczami. Stopnie schodów nie są śliskie.

Otwarta przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpieczona jest w skuteczny sposób.

 

15.  W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia zapewnia się temperaturę co najmniej 18 C. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie tej temperatury dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

 

      16. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony,

            jeżeli:

1)      temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi  –15 C lub jest niższa;

2)      wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci.

 

17. Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym maja być prowadzone zajęcia,

      lub stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa

      niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni

      się podczas zajęć niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza z zagrożonych miejsc

      osoby powierzone opiece placówki.

 

18. W gabinecie opieki przedmedycznej znajduje się apteczka wyposażona w środki

      niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej

      pomocy.

 

19. W czasie zawodów sportowych organizowanych przez placówkę dzieci nie mogą

      pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych. Stopień i intensywności ćwiczeń

      dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących.

 

20. W miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw

      umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania

      urządzeń i sprzętu sportowego.

 

21. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb

      dzieci, ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

 

22. Udział dzieci w wycieczkach odbywających się w ramach zajęć wymaga zgody ich

      przedstawicieli ustawowych.

 

23. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez placówkę, listę uczestników,

      imię i nazwisko kierownika wycieczki oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki

      lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor.

 

24. Dyrektor wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników

      pedagogicznych o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji odpowiednich form

      krajoznawstwa i turystyki.

      Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:

1)      opracowuje program lub harmonogram wycieczki lub imprezy i informuje o tym rodziców;

2)      zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;

3)      zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania;

4)      nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy;

5)      dokonuje podziału zadań wśród opiekunów;

6)      dokonuje podsumowania i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

 

25. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora inna pełnoletnia osoba. Opiekun w szczególności:

1)      sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczestnikami;

2)      współdziała z kierownikiem w zakresie programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy;

3)      sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;

4)      wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki lub imprezy.

      26. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw

      nieszczęśliwych wypadków.

 

                                                               § 9

  

27. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli

      zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

1)      jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału;

2)      dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy.

 

28. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ

      prowadzący.

 

29. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciel

      prowadzi grupę od 3 do 5 - latków.

 

30. Na wniosek z zebrania rodziców danego oddziału, przyjęty zwykłą większością

      głosów, przy obecności 75% rodziców dyrektor przedszkola może zmienić opiekuna

      po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

      Decyzję ostateczną podejmuje dyrektor przedszkola.

 

 

                                                     Rozdział  III

 

                                     Organy przedszkola

 

                                                               § 10

 

      1.  Organami przedszkola są:

1)      Dyrektor przedszkola

2)      Rada Pedagogiczna

3)      Rada Rodziców

 

   2.  Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które

        nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

 

                                                                           § 11

 

1.      Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przeprowadzonego przez

      organ prowadzący.

 

2.      Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością placówki oraz reprezentuje ją

      na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu

      nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.

 

3.      Zadania dyrektora są następujące:

 

1)      kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;

2)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

3)      koordynowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi, stwarzanie im optymalnych warunków do rozwoju;

4)      zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza jego obiektem;

5)      opracowanie programu rozwoju placówki wspólnie z Radą Pedagogiczną;

6)      gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach;

7)      przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

8)      ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów);

9)      zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego nauczycieli;

10)  przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;

11)  wstrzymanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów;

12)  dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

13)  organizowanie administracji finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;

14)  współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;

15)  kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

16)  przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną;

17)  zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, przepisów bhp i ppoż.;

18)  koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi;

19)  administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem;

20)  prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

21)  podejmowanie decyzji o skreśleniu dziecka z przedszkola po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną;

22)  powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie, w którym mieszka dziecko uczęszczające do przedszkola, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;

23)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 

4.      W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go inny nauczyciel tej placówki wyznaczony przez organ prowadzący.

 

5.      Zakres obowiązków i odpowiedzialności w trakcie zastępstwa obejmuje:

1)      zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom i pracownikom;

2)      prawidłowe funkcjonowanie placówki.

 

 

                                                                           § 12

 

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

 

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

 

 1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem.

 

 1. W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

 

 1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są:

1)      przed rozpoczęciem roku szkolnego;

2)      po zakończeniu rocznych zajęć przedszkolnych;

3)      w razie bieżących potrzeb.

 

 1. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, zarządu gminy oraz co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

 1. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

 

 1. Przewodniczący co najmniej dwa razy w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

 

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane, Księga protokołów jest przesznurowana, a stronice jej ponumerowane. Zawiera adnotacje o okresie, jaki obejmują protokoły.

 

 1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

1)      przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz propozycji jego zmian, a także przedłożenie go do uchwalenia;

2)      opracowanie programu rozwoju placówki;

3)      zatwierdzanie planów pracy przedszkola;

4)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;

5)      ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach;

6)      podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy;

7)      ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

 1. Rada Pedagogiczna wydaje opinię w sprawach:

1)      organizacji pracy przedszkola;

2)      projektu planu finansowego;

3)      wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)      przebiegu i wyników pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi;

5)      propozycji dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych.

 

 1. W sprawach określonych w punkcie 11 Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w formie uchwały:

1)      uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków;

2)      dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał w razie ich niezgodności z prawem;

3)      o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia Zarząd Gminy oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

4)      organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z Zarządem Gminy uchyla uchwałę niezgodną z przepisami prawa;

5)      rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

 1. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

 

 1. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

 

 1. Organ prowadzący jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. Podjęta w tej sprawie decyzja jest ostateczna.

 

                                                                           § 13

 

1.      W placówce działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców i wychowanków.

 

2.      W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym, przez rodziców wychowanków tutejszej placówki.

 

3.      Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa                           

         wewnętrzna strukturę i tryb pracy rady.

         Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

 

4.      Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy i zaspokajania potrzeb dzieci.

 

5.      Prezentuje wobec nauczycieli, dyrektora przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny opinię rodziców we wszystkich istotnych sprawach przedszkola.

 

 

6.      Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)  uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a)    programu wychowawczego placówki obejmującego wszystkie treści i działania  o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli,

b)   programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli i rodziców;

2)   jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego placówki, program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z rada Pedagogiczną.

 

7.      W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

      Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

 

8.      Działalnością rady rodziców kieruje przewodniczący wspólnie z wiceprzewodniczącym,

      sekretarzem oraz skarbnikiem. W posiedzeniach rady rodziców może uczestniczyć

      z głosem doradczym dyrektor przedszkola.

 

9.      Zebrania rady są protokołowane.

 

                                                                           § 14

 

1.      Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 

2.      Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 

                                                         Rozdział IV

 

                                             Organizacja przedszkola

 

                                                                           § 15

 

1.      Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci o zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

 

2.      Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 

3.      Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i opinii specjalistycznych przychodni lekarskich określających stan zdrowia.

                                                                           

                                                                          § 16

 

1.      Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

 

2.      W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

1)      liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów;

2)      liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;

3)      ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ

      prowadzący;

4)   czas realizacji podstawy programowej.

 

3.      Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

 

4.      Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

                                                                           § 17

 

1.      Liczba miejsc w przedszkolu według arkusza organizacyjnego wynosi 100.

 

2.      Przedszkole posiada 4 oddziały całodziennego pobytu dzieci w przedszkolu.

 

3.      Dla realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1)      odpowiednie sale dla poszczególnych oddziałów z niezbędnym wyposażeniem;

2)      ogród przedszkolny;

3)      pomieszczenia administracyjno – gospodarcze;

4)      kuchnię;

5)      szatnię dla dzieci i personelu.

 

4.      Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego  z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

      Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

 

                                                                           § 18

 

   1.   Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez

         rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne osoby dorosłe (pełnoletnie) upoważnione

         przez rodziców.

 

2.   Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

 

 

                                                                           

                                                                           § 19

 

1.   Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę  pełnej dostępności.

 

2.   W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

1)      dzieci pięcioletnie;

2)      dzieci obojga rodziców pracujących, dla których przedszkole winno zapewnić

      opiekę poza podstawę programową;

3)      dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących, matek lub ojców wobec których orzeczono niezdolność, znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy, albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie  odrębnych przepisów,       a także dzieci z rodzin zastępczych,

4)      dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo,

5)      dzieci z rodzin wielodzietnych, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola.

   3.  W przypadku wolnych miejsc do przedszkola mogą być przyjęte dzieci spoza gminy.

       

                                                                           § 20

 

1.      Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1)      zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego;

2)      nie przestrzegania przez rodziców niniejszego statutu.

 

 

                                                         Rozdział V

 

                                        Wychowankowie przedszkola

 

                                                                           § 21

 

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat (w wyjątkowych przypadkach do 6 lat).

 

 1. Dla dzieci 6-letnich miejscem odbywania rocznego obowiązkowego wychowania

      przedszkolnego są oddziały przedszkolne utworzone w szkołach podstawowych.

 

 1. Od roku szkolnego 2011/2012 dziecko w wieku 5 lat obowiązane jest odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku (po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej).

 

 1. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

 

 

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,    a w szczególności do:

1)      właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny umysłowej;

2)      szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

3)      ochrony przed wszystkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4)      poszanowania jego godności osobistej;

5)      akceptacji takim, jakie jest;

6)      indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju;

7)      aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy;

8)      zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

9)      poszanowania własności;

10)  opieki i ochrony;

11)  otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym.

 

 1. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

 1. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie we wrześniu, na początku roku szkolnego.

 

 

                                                         Rozdział VI

 

                                                  System nagród i kar

 

                                                                          § 22

 

      1.  Dzieci nagradza się:

1)      uznaniem i pochwałą;

2)      darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, np. poprzez zwiększenie jego zakresu samodzielności;

3)      przywilejem wykonywania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela;

4)      atrakcyjnym spędzaniem czasu, atrakcyjna zabawą w grupie;

5)      drobnymi nagrodami rzeczowymi, np. emblematami uznania.

  

2.      Proponuje się środki zaradcze w przypadku nie stosowania się do ustalonych wspólnie                                      

   zasad:

1)      kary naturalne – bezpośrednie następstwo winy (zabawa wodą – mokre ubranie),

pozwalamy ich dziecku doświadczyć w sytuacjach nie zagrażających bezpieczeństwu dziecka;

2)      tłumaczenie i wyjaśnianie;

3)      ukazywanie następstw postępowania, tłumaczenie dziecku, aby skłonić go do autorefleksji;

4)      wyrażenie przez nauczyciela swojego smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka.

 

                                                         Rozdział VII

 

                                                           Rodzice

 

                                                                        § 23

 

 

 

1.      Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1)      przestrzegania niniejszego statutu;

2)      zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

3)      respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej;

4)      przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez

   upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

5)   terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;

6)   informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne

      zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

 

2.      Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego

      są obowiązani dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka

      do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

 

 

                                                                        § 24

 

1.      Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 

2.      Rodzice mają prawo do:

1)      zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;

2)      uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

3)      uzyskiwania porad i wskazówek w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

4)      wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;

5)      wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa lub Radę Rodziców.

 

                                                                        § 25

 

1.     Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

1)      zebrania ogólne i grupowe;

2)      konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem;

3)      zajęcia otwarte;

4)      kąciki dla rodziców;

5)      imprezy i uroczystości grupowe.

                                                                        § 26

 

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

 

 

                                                    Rozdział VIII

 

                         Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

                                                                        § 27

 

1.     Pracownikami przedszkola są: dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy

      administracyjno – obsługowi.

 

2.     Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

 

3.     Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

 

4.     Dla każdego nauczyciela przygotowany jest szczegółowy zakres obowiązków i zadań.

 

                                                                           § 28

 

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

1)      poznania  i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;

2)      ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;

3)      włączenia ich w sprawy życia przedszkola.

 

                                                                           § 29

 

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora,

Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.

 

                                                                           § 30

 

1.     Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno – obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymywanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

 

2.     Dla każdego pracownika administracyjno-obsługowego przygotowany jest szczegółowy zakres obowiązków i zadań, który ustala dyrektor przedszkola.

 

3.     Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi realizują odrębne przepisy.

 

                                                        Rozdział  IX

 

                                            Postanowienia końcowe

 

                                                                           § 31

 

1.       Przedszkole używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

2.       Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

3.       Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

4.       W sprawach nie unormowanych statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

 

                                                                           § 32

 

      Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:

      Dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.                                                                                                                                                                                                              

                                                                       

                                                                           § 33

 

     Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być

     sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.                                                                                                                                                                         

 

                                                                           § 34

 

      Zmiany w statucie dokonywane są poprzez Uchwały Rady Pedagogicznej.

 

                                                                           § 35

 

1.      Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Rady Pedagogicznej o jego

      zatwierdzeniu.

 

2.      Wszelkie zmiany statutu wymagają zachowania formy przyjętej dla jego uchwalenia.

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli
  Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli,
  ul. Górnicza 47b 43-225 Wola
 • (032) 211-96-22

Galeria zdjęć